Kungsporten samtalar

EFK process

Inom vårt samfund EFK (Evangeliska Frikyrkan) pågår sedan 2020 en samtalsprocess om samkönade relationer. På representantskapsmötet i 12-13 maj 2023 presenteras en slutrapport från den processen. Vi följer upp processen och rapporten i ett antal Kungsporten samtalar-tillfällen i församlingen. Tanken är inte att vi ska ta några beslut vid dessa samlingar utan fokus är samtal och reflektion. I samtalet använder vi en modell med tydliga samtalsramar. Upplägget innefattar ramar för bland annat tidsåtgång, samtal i smågrupper, gemensam inledning mm. Vi kallar den här formen av samtalkvällar för: Kungsporten samtalar.

Vid första tillfället 26 maj var ämnet ”Lärjungaskap, Efterföljelse, medlemskap.” Nu är det dags för samtalstillfälle 2 och 3 enligt följande:

Kungsporten samtalar, Tillfälle 2.
Ämne: En kristen syn på sexualitet.
Söndag 10 september kl. 17.00
Plats: Johannes-salen

Vid detta tillfälle kommer vi inleda med en översikt av en traditionell kristen syn på sexualitet. Vi kommer läsa några av de centrala bibeltexterna i ämnet och göra en kortare sammanfattning av innehållet i en traditionell syn. Frågeställningar vi vill lyfta det här tillfället handlar bland annat om vilka utmaningar en kristen syn på sexualitet möter i vår tid och kultur. Vidare frågor som rör relevansen i en traditionell syn, vem förväntas och vem bör ge riktning i detta ämne i en församling mm. Vi tror att det är viktigt med ett övergripande samtal om sexualitet innan vi tar itu med EFKrapporten om samkönade relationer.

Tillfälle 3
Ämne: Rapporten
Onsdag 18 oktober 18.30-20.30
Plats: Johannes-salen

När rapporten Helighet och Barmhärtighet presenterades i maj i år utlovades även från EFK ett videomaterial för användning som samtalsunderlag i församlingarna. Den här veckan (v35) spelar EFK in de sista delarna i ett 3 timmar långt sammanfattande videomaterial utifrån rapporten. Församlingarna kommer få tillgång till detta material kommande veckor. Vår tanke är att använda oss av delar av materialet (med reservation för att vi ännu inte sett materialet) som ett underlag för vårt samtal vid tillfälle 3. Rapporten (i bokform) är väldigt omfattande och många kommer ha svårt att hinna läsa den eller sätta sig in i rapportens resonemang. Vi tror att de inspelade delarna kommer hjälpa oss till ett konstruktivt samtal i ämnet.

Enskilda samtal och reflektioner

Vår ambition är att du som är med i dessa samtal känner att du får möjlighet att uttrycka dig och bli lyssnad på men även att vi tillsammans på riktigt lyssnar på varandra. Då tiden vid dessa samtalskvällar är begränsad och perspektiven på och erfarenheter av sexualitet, relationer, upplevelser, teologi, bibelsyn mm är många, vill jag än en gång säga att vi pastorer och församlingsledning står till förfogande för samtal och personliga möten.

Kungsportskyrkan

Välj enhet